Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   การศึกษา  
-  โรงเรียนประถม/มัธยมศึกษา                       3              แห่ง
1.โรงเรียนบ้านหัวบึง
2.โรเงรียนบ้านหนองนางาม
3.โรงเรียนวัดน้ำจั้น
 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัดน้ำจั้น)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่   จำนวน      1      แห่ง
 
การจัดการศึกษา    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่    ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542   ซึ่งให้  กระทรวงศึกษาธิการ   มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ  ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ภายในปีการศึกษา 2544 โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ งดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเข้าเรียน  แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการ จัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ และครูอัตราจ้าง หรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่  ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล 3 ขวบ จำนวน 1 ศูนย์  มีบุคลากรซึ่งเป็นพนักงานจ้าง และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งทำหน้าที่ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ  จำนวน  2  คน  และมีเด็กอนุบาล  3 ขวบ  ปีละประมาณ  20  คน  และในปีงบประมาณ พ.ศ.2551    มีเด็กนักเรียน  ทั้งหมด   20    คน   ชาย    13    คน   และหญิง   7     คน
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
-  วัด/สำนักสงฆ์ 3 แห่ง
1.วัดบ้านโป่ง   อยู่หมู่ที่    3
2.วัดน้ำจั้น   อยู่หมู่ที่    4
3.วัดหนองนางาม   อยู่หมู่ที่   5
              
สาธารณสุข
1.สถานีอนามัยประจำตำบล                                 1              แห่ง
2.อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
-  มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  คอยอำนวยความสะดวกในงานต่าง ๆ , เฝ้าระวัง ทำให้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินมากขึ้น